siavash-ghomayshi-ghaab-e-shishei-1

با من باش

سیاوش قمیشی
برچسب ها :آلبوم قاب شیشه ای , آلبوم قاب شیشه ای سیاوش , آلبوم قمیشی , آهنگ سیاوش قمیشی , دانلود آلبوم قاب شیشه ای , ریمیکس سیاوش قمیشی , فرنگیس سیاوش قمیشی ,

ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ
ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻨـﺪم از ﻧـﮕـﺎه ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺘـﺎره ﭘـﻞ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ
ﺗـﺎ از آن ﻟـﺤـﻈـﻪي ﺑـﺎ ﺗـﻮ، ﺳـﻔـﺮ آﻏـﺎز کـﻨﻢ
ﺳـﻔﺮي ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑـﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻴﺎل
ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎل
ﺳﻔﺮي در ﺧﻢ و ﭘﻴﭻ ﮔﺬر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
از ﻣﻴﻮن دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺑﺎز ﻛﻨﻢ
از ﺗﻮ ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﻪ و ﺗﺮاﻧﻪاي ﺳﺎز ﻛﻨﻢ
ﺷﻌﺮي ﻫﻢ ﺻﺪاي ﺑﺎرون
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺟﻨﮕﻞ و آﺑﻲ درﻳﺎ
ﻗﺼﻪاي ﺑﻪ رﻧـﮓ و ﻋﻄﺮ ﻗﺼﻪﻫﺎي ﻋـﺸﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎي دﻧﻴﺎ
از ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﻫﻤـﻴﺸﻪ
ﻣﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اوج اﺑﺮا
ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﺮو ﺑﺎ ﺧـﻴﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﻪ زد ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮدا
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ
ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻨـﺪم از ﻧـﮕـﺎه ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺘـﺎره ﭘـﻞ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ
ﺗـﺎ از آن ﻟـﺤـﻈـﻪي ﺑـﺎ ﺗـﻮ
ﺳـﻔـﺮ آﻏـﺎز ﻛـﻨﻢ
ﺳـﻔﺮي ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑـﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻴﺎل
ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎل
ﺳﻔﺮي در ﺧﻢ و ﭘﻴﭻ ﮔﺬر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
از ﻣﻴﻮن دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش
ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش

سیاوش قمیشی
14 آلبوم 152 آهنگ

پاسخ