میشه نگام کنی

محمد علیزاده
برچسب ها :آهنگ میشه نگام کنی , آهنگ میشه نگام کنی محمد علیزاده , محمد علیزاده ,

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم
هرکس به جز تو رو انکار میکنم من عاشق توام اقرار میکنم
اقرار میکنم به یاد تو هنوز هم سخته خواب شب هم خنده های روز
از تو حواسمو هی پرت میکنم با قلب بی کسم هی شرط میکنم
برگشتنای دیر دلبستنای زود باور نمیکنی دست خودم نبود دست خودم نبود
دست خودم نبود دست خودم نبود ...
میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم میپاشه زندگیم
هرکس به جز تو رو انکار میکنم من عاشق توام اقرار میکنم
اقرار میکنم به یاد تو هنوز هم سخته خواب شب هم خنده های روز
از تو حواسمو هی پرت میکنم با قلب بی کسم هی شرط میکنم

محمد علیزاده
4 آلبوم 72 آهنگ

پاسخ