majid-razavi-dooset-daram

دوست دارم

مجید رضوی
برچسب ها :اهنگ دوست دارم مجید رضوی , دانلود اهنگ دوست دارم مجید رضوی , دوست دارم مجید رضوی , مجید رضوی دوست دارم ,

ﺗﻬﺶ اﺻﻠﺎً ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﻃﻠﺒﻢ
ﻣﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎت ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻐﻠﻢ
ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ از ﻣﻦ
ﻣﺜﻪ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ی ﺑﺎرون ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ رو ﺗﻦ ﺗﻮ
رو ﭼﺸﺎت ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮرم ﺗﺎ ﺑﮕﻴﺮم ﺑﻮ ﺗﻨﺘﻮ
ﺑﻤﻮن اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﻮدﻧﺘﻮ
ﺗﺎ ﻣﻴﺎد اﺳﻤﻢ روی ﻟﺒﺖ
دﺳﺘﻤﻮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺶ زﻳﺮ ﺳﺮت
ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻗﻠﺒﻢ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎﺷﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﺮه
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارم ﻳﺎدت ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺮه
ﻫﻤﺪم ﺷﺒﻬﺎی ﺧﺴﺘﮕﻴﺎم
ذوق ﻣﻴﻜﻨﻢ واﺳﻢ ﻋﺸﻮه ﻣﻴﺎی
ﺑﺎزی ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎم ﺧﻮاﺑﻤﻮ ﻣﻴﭙﺮوﻧﻰ
ﺧﻮدت ﻣﺤﺮم رازای ﺗﻮ دﻟﻤﻰ
ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺗﻮ ﻣﻮد ﻫﻤﻴﻢ
ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮش داری ﻣﻴﮕﺬروﻧﻰ
ﻣﺜﻪ ﻳﻪ ﻗﻄﺮه ی ﺑﺎرون ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ رو ﺗﻦ ﺗﻮ
رو ﭼﺸﺎت ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮرم ﺗﺎ ﺑﮕﻴﺮم ﺑﻮ ﺗﻨﺘﻮ
ﺑﻤﻮن اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﻮدﻧﺘﻮ
ﺗﺎ ﻣﻴﺎد اﺳﻤﻢ روی ﻟﺒﺖ
دﺳﺘﻤﻮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺶ زﻳﺮ ﺳﺮت
ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻗﻠﺒﻢ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎﺷﻪ دﻳﮕﻪ ﻧﺮه
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارم ﻳﺎدت ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺮه

majid-razavi-1
مجید رضوی
22 آهنگ

پاسخ